ogrzewanie podłogowe E-heat
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.e-heat.pl


 

I Postanowienia ogólne


 

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-heat.pl jest Marek Lipa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lipa Marek E-HEAT Systemy Grzewcze, ul. Dobra 22, 20-350 Lublin, NIP 7122407806, REGON 060620167, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.e-heat.pl jest sprzedaż detaliczna grzejników, kolektorów słonecznych, kotłów, kominków, systemów ogrzewania podłogowego, podgrzewaczy wody, pomp ciepła, oczyszczalni ścieków oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.e-heat.pl , sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


 

II Definicje


 

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-heat.pl

 3. SPRZEDAWCA – Marek Lipa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lipa Marek E-HEAT Systemy Grzewcze, ul. Dobra 22, 20-350 Lublin, NIP 7122407806, REGON 060620167, wpisany do CEIDG

 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-heat.pl

 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-heat.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży

 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.e-heat.pl , oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym

 9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

 10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

 11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-heat.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


 

III Rejestracja


 

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.e-heat.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu ,podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Adres (ulica, numer domu/lokalu, poczta, miejscowość, województwo, kraj),

  3. E-mail,

  4. Telefon,

  5. Faks.

 4. W przypadku rejestracji konta firmowego oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien podać nazwę firmy oraz numer NIP.

 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.

 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik  proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik proszonyjest  do dokonania  ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.


 

IV Zamówienia


 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.e-heat.pl Klient ma możliwość złożenia zamówienia jednorazowego za pośrednictwem sklepu internetowego, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

 6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, a następnie wybrać opcję „do kasy” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie poprzez swoje konto lub w trybie „zamówienie bez zakładania konta”, podając swoje imię i nazwisko, adres dostawy, e-mail, telefon oraz – opcjonalnie – nazwę firmy i NIP.

 8. Składając zamówienie bez zakładania konta Klient nie będzie miał możliwości śledzenia statusu zamówienia, przeglądania historii swoich zakupów oraz korzystania z rabatów.

 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 10. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę odbywa się drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin w dni robocze.

 11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.


 

V Sposób płatności


 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie przy składaniu zamówienia.

 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. Przedpłata na konto (przelew),

 2. Płatność za pobraniem przy odbiorze towaru,

 3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru,

 4. Płatność ratalna – Lukas Raty.

 1. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: ING Bank Śląski

46 1050 1461 1000 0090 7356 2622

 1. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.


 

VI Realizacja dostawy


 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (GLS, Siódemka lub DHL).

 3. Koszty dostawy towaru podane są oddzielnie przy składaniu zamówienia. Koszt wysyłki może zostać ustalony indywidualnie.

 4. Towary przekazywane są do wysyłki zwyczajowo w terminie 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

 5. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie sklepu pod adresem: ul. Chemiczna 7, 20-329 Lublin, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 8. Zaleca się aby nabywca w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). Sprawdzenie przesyłki ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu realizującego dostawę towaru.


 

VII Reklamacje


 

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową Towaru.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

  2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 7. Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 styczeń 2017 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, 2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

         
 

VIII Gwarancja


 

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

 3. Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.


 

IX Zwroty


 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@e-heat.pl bądź też listownie na adres:


 

E-HEAT Systemy Grzewcze

ul. Chemiczna 7, 20-329 Lublin


 

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

 2. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:


  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu 14 dni od jej zawarcia

  1. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  4. dostarczania prasy;

  5. usług w zakresie gier hazardowych.

 4. Towary o szczególnych właściwościach (tj. właściwościach określonych przez konsumenta lub ściśle związanych z jego osobą) wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.


 


 

IX Polityka prywatności


 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@e-heat.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:


 

E-HEAT Systemy Grzewcze

ul. Chemiczna 7, 20-329 Lublin


 

X Polityka cookies


 

 1. Sklep internetowy www.e-heat.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 4. Sklep internetowy www.e-heat.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  1. stałe,

  2. analityczne,

  3. zewnętrzne.


 

XI Postanowienia końcowe


 

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  1. telefon: 512-201-851

  1. tel/fax: 81-744-20-41

  2. e-mail: sklep@e-heat.pl

  3. pisemnie na adres: E-HEAT Systemy Grzewcze, ul. Chemiczna 7, 20-329 Lublin

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.e-heat.pl . Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 2. Nazwa sklepu internetowego www.e-heat.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 LUTY 2015roku
Powrót
05 grudnia 2020
8310497 wywołań od 26 kwietnia 2010
Copyright © 2012 oscGold